ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

 Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν. (Πραξεις δ: 12)

 Και διά της εις το όνομα αυτού πίστεως τούτον, τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε, και η πίστις η δι' αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων υμών. (Πράξεις γ: 16)

  Και τούτο έγεινε γνωστόν εις πάντας, Ιουδαίους τε και Έλληνας, τους κατοικούντας την Έφεσον, και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς, και εμεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού· (Πράξεις ιθ: 17)

  Αγαπητέ μου φίλε και αδελφέ,

 Ένα όνομα μέσα στην Καινή Διαθήκη ξεχωρίζει! Αυτό το όνομα λέγεται «Ιησούς». Και είναι ο μονογενής υιός του Θεού. Ο χρισμένος Σωτήρας των ανθρώπων από την αμαρτία και τον αιώνιο θάνατο. Γιαυτό και ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Αλλά, είναι και ο Κύριος των πιστών και άγιων ανθρώπων, οι οποίοι τον γνώρισαν σαν προσωπικό τους σωτήρα, καθώς και λυτρωτή από τα δεσμά και τα πάθη. Έτσι ονομάζεται από πολλούς ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέσα στην Καινή Διαθήκη που μας άφησε γραμμένη από τους άγιους μαθητάς του, σπουδάζουμε εμείς σήμερα τις αλήθειες που μας άφησε σαν παρακαταθήκη. Πολλές φορές διαβάζουμε: «αληθώς, αληθώς σας λέγω…». Ακόμη: «θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει».

 

 Σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο που τα πάντα κρίνονται, αναλύονται και αμφισβητούνται. Γιατί;

 Διότι όλα έπεσαν: τα συστήματα, τα κόμματα, τα μεγάλα … ονόματα, οι θρησκείες, οι μεγάλοι ηγέτες!

 Υπάρχει ελπίδα;

 Ναι υπάρχει!

 Η ελπίδα που μας εμφύτευσε ο Ιησούς’ και είναι η ανάσταση των νεκρών, η αρπαγή μας στις νεφέλες’ και η αιώνια βασιλεία και κληρονομία στους ουρανούς.

 Το άρθρο αυτό είναι και μια μικρή πρόσκληση σε … γάμο!

 Στο γάμο του «αρνίου»

 Είναι ο γάμος του Ιησού (νυμφίος) και της εκκλησίας (νύμφη). Η εκκλησία των αγίων θα ζήσει για πάντα κοντά στον Ιησού. Οι άγιοι θα κληρονομήσουν τα πάντα. Οι δε ασεβείς και άδικοι και άπιστοι και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρες και πάντες οι ψεύτες θα έχουν την μερίδα αυτών στη λίμνη την καιομένη με πυρ και θείον. Ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος (Αποκάλυψη κα: 8). Δηλαδή αιώνια τιμωρία και καταδίκη.

 Και τι κάνουμε;

 Αρχίζουμε να δίνουμε βάση στο λόγο του Θεού. Ας δούμε μαζί, μερικά εδάφια:

 «και δεν έκαμεν ουδεμίαν διάκρισιν μεταξύ ημών και αυτών, καθαρίσας τας καρδίας αυτών διά της πίστεως.» Πράξεις ιε: 9

 «Συμπεραίνομεν λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιούται διά της πίστεως χωρίς των έργων του νόμου.» Ρωμαίους γ: 28

 «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας,» Α’ Πέτρου α: 22

 «Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού,» Ρωμαίους ε: 1

 «Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός,» Α’ Τιμόθεου β: 5

 «Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν.» Ησαϊας νγ: 4,5

 «εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου ειμή διά πίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχί εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθή εξ έργων νόμου ουδείς άνθρωπος.» Γαλάτας β: 16

 Αγαπητέ μου,

 Εύχομαι αυτό το άρθρο να βρει απήχηση μέσα στην καρδία σου, στα συναισθήματα σου’ και μην ξεχάσεις ότι ο Ιησούς, σε αγαπά πραγματικά.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Τετάρτη & Σάββατο απόγευμα :

19.00-20.00  Προσευχή

20.00-21.00  Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Κυριακή πρωί:

10.00-11.00 Προσευχή

11.00-12.00 Κήρυγμα από την Αγία Γραφή

Διευθυνση: 1η Μάη 1 & Σολωμού (κάτω από την αερογέφυρα)

Είσοδος Ελεύθερη

Στοιχεία επικοινωνίας & Χάρτης πρόσβασης

Αριθμός επισκεπτών τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 200 επισκέπτες και κανένα μέλος

Χριστιανικό ραδιόφωνο

 windows media player